Kontakt

: 010-138 00 00
: 010-138 00 99
: info@justi.se

Bankuppgifter

Affärskonto, plusgiro: 77 99 08-3
Klientmedel, plusgiro: 77 79 40-8

Godkänd för F-skatt

I många fall ersätts kostnader för juridiskt biträde av staten eller försäkringsbolag.

I rättvisans tjänst

Många ställer sig frågan: Vad innebär det att vara advokat?

Det enkla svaret är att advokater har en särskild ställning i samhället och ett särskilt ansvar för att medborgares fri- och rättigheter efterlevs i en rättsstat.

För oss innefattar advokatrollen mer än så. Advokaten är den samhällsaktör som är den yttersta barriären till skydd för dina friheter och den närmsta försvararen av dina rättigheter.

Vi står fria och oberoende gentemot staten och andra intressen. Därmed innehar advokaten en viktig roll i bevarandet och utvecklandet av det demokratiska rättssamhället.

Under tuffa perioder i ditt liv är vi där med dig för att säkerställa att du får en rättvis rättegång. Du är alltid skyddad av vår tystnadsplikt. Vi står vid din sida även om ingen annan gör det och ser till att du får din röst hörd.

Med klientens bästa i fokus, vår juridiska kompetens och genuina engagemang arbetar vi i rättvisans tjänst...

Advokaterna Justitia Ab

Rättsområden


Straffrätt

Försvarare

Om du är misstänkt för brott så har du rätt att tiga. Det du säger kan komma att användas mot dig vid en kommande rättegång. Därför är det viktigt att du har en försvarare som ser till att dina rättigheter följs. Du har en ovillkorlig rätt att ha ett juridiskt biträde närvarande vid alla förhör. I de flesta fall har du rätt till en offentlig försvarare på statens bekostnad.

» Läs mer

Målsägandebiträde

Att bli utsatt för brott och därefter genomgå en rättsprocess är en svår upplevelse som ingen ska behöva gå igenom ensam. Vi hjälper dig med din skadeståndstalan och arbetar aktivt för att du ska känna dig trygg under hela processen.

Särskild företrädare för barn

När ett barn utsätts för brott tar vi över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras under rättsprocessen. Vi skyddar barnet från det initiala förhöret till en slutlig rättegång. Mål rörande barn kräver ett stort engagemang och ett gott omdöme. Våra medarbetares erfarenheter och personliga egenskaper medför att de är särskilt lämpade.

» Förminska

Socialrätt


LVU, LVM, LPT, LRV

När frågan om tvångsvård blir aktuell är det viktigt att du har ett kompetent och lyhört juridiskt biträde som lyssnar på dig med ett genuint engagemang. Vi hjälper dig att tillvarata dina intressen genom att ge dig råd och stöd under hela processen.

Vi hjälper dig även i andra fall med myndigheter som motpart.

Migrationsrätt


 

Har du lämnat ditt hemland i flykt och är i behov av asyl i Sverige? I de flesta fall har du rätt till ett juridiskt biträde som betalas av staten. Samma sak gäller om du riskerar utvisning eller är tagen i förvar. Vi gör vårt yttersta för att du ska få din röst hörd och att din ansökan om uppehållstillstånd prövas på ett rättssäkert sätt.

Familjerätt


 

I de flesta familjer uppstår problem och konflikter. Ibland finns det ingen annan lösning på situationen än att separera. Kontakta oss för frågor avseende separationen och barnens vårdnad, boende och umgängesrätt.

I många fall ersätts kostnader för juridiskt biträde av staten eller försäkringsbolag. Kontakta oss för mer information.
Press


Endast i ljusets ögon och under allmänhetens granskning kan rättvisan vara sann. Vi anser att advokaten har en viktig roll i egenskap av samhällsaktör i bevarandet och utvecklandet av den demokratiska rättsstaten. Här publiceras sådant som har i avsikt att skapa debatt i rättspolitiska frågor, för att påvisa brister i rättssystemet eller för att skydda klienters intressen i media.Pressbilder (300 dpi)
PersonuppgifterPersonuppgifter


Advokaterna Justitia Ab behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom Europeiska unionen. GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och innebär ett utökat skydd för din integritet.

Advokaterna Justitia Ab är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som advokatfirman erhåller i samband med uppdrag. Dataskyddsombud är advokaten Reza Ghasemi.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter, men om du inte gör det kan advokatfirman inte åta sig ditt uppdrag. Dina personuppgifter behövs för att utföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll som följer av vår skyldighet enligt god advokatsed och lag. Förutom nämnda kontroller behandlar Advokaterna Justitia Ab dina personuppgifter för att utföra och administrera uppdrag, tillvarata dina intressen och i redovisnings- och faktureringsändamål.

För advokatfirmans policy för behandling av personuppgifter och information om hur dina personuppgifter hanteras kontakta advokaten Reza Ghasemi per telefon: 010-138 00 00 eller per mejl: info@justi.se.


KonsumenttvistnämndenKonsumenttvistnämnden


Om du är konsument kan du under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot en advokat prövade. För vidare information Läs mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnaämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.Göteborg

Adress: Otterhällegatan 1, 411 18 Göteborg
Växel: 010-138 00 00
Fax: 010-138 00 99

Uddevalla

Adress: Museigatan 2, Uddevalla
Växel: 010-138 00 00
Fax: 010-138 00 99

Borås

Adress: Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås
Växel: 010-138 00 00
Fax: 010-138 00 99